Algemene voorwaarden van Prospector

Spector B.V. (“Prospector”) en de klant (“de Klant”) komen overeen dat deze overeenkomst (“Overeenkomst”) van toepassing is op de door Prospector aan de Klant verleende informatiediensten (“Diensten”), welke kunnen inhouden het ter beschikking stellen van informatie (“Informatie”), computerprogramma’s of –toepassingen (inclusief die welke op afstand toegankelijk zijn), documentatie en media (gezamenlijk “Software”) en andere diensten. De Diensten waarop de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing zijn, worden beschreven in Opdrachten die worden aangegaan door Prospector en de Klant. Er bestaat een verplichting tot het leveren en betalen van de aangeboden Dienst op het moment dat de Klant de betreffende online modules en bijbehorende Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. 

1. Gebruiksrecht

1.1. Prospector verleent de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (“Licentie”) voor het gebruik van de Informatie en Software die omschreven zijn in de Opdracht, met inachtneming van de beperkingen die hieraan in deze Overeenkomst of in de Opdracht zijn gesteld. Alle eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) betreffende de Diensten, in welke vorm dan ook, berusten uitsluitend bij Prospector. De Klant verwerft uitsluitend de rechten die hem uitdrukkelijk door deze Overeenkomst of de betrokken Opdracht worden toegekend.

1.2. Elke Licentie wordt toegekend voor een termijn van twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de startdatum van de Opdracht, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen in de Opdracht. Deze Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een termijn van twaalf (12) maanden, tenzij één van de partijen de Overeenkomst schriftelijk per post of per email opzegt twee (2) maanden voor het einde van de op dat moment lopende termijn. Op iedere dergelijke verlenging van de Licentie zijn de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen en prijzen van de Opdracht van toepassing, of, indien toepasselijk, de gewijzigde prijzen die door Prospector worden toegepast in overeenstemming met artikel 4.3 van de Overeenkomst. De Initiële Termijn en elke verlenging van een Opdracht of Licentie vormen de “Looptijd” van dergelijke Opdracht of Licentie.

1.3. Software “Updates” (zoals kleine verbeteringen, aanvullingen en vervangingen van Software, inclusief correcties en bug fixes) worden zonder kosten geleverd, indien commercieel beschikbaar gesteld door Prospector. “Upgrades” (zoals wijzigingen, aanvullingen of vervangingen die resulteren in een wezenlijke verandering, verbetering of aanvulling van Software) kunnen, indien commercieel beschikbaar gesteld door Prospector, worden geleverd tegen een extra vergoeding. De beoordeling of er sprake is van een Update of een Upgrade ligt uitsluitend bij Prospector. Tijdens de Looptijd van een Opdracht zal telefonische en e-mailondersteuning beschikbaar zijn voor wat betreft het gebruik van de meest recente versies van de Software waarop de Licentie betrekking heeft, op voorwaarde dat de Klant alle ontvangen Updates heeft geïnstalleerd.

2. Downloadcredits 

2.1 Ter beschikking gestelde downloadcredits, hierna te noemen: “credits”, bieden de gebruiker de mogelijkheid tot inzage van uitgebreide bedrijfs- en/of persoonsgegevens, het exporteren daarvan naar de gegevensdrager van de gebruiker en het gebruik van andere op de website vermelde diensten. 

2.2 Na registratie verkrijgt de gebruiker kosteloos een vooraf vastgesteld aantal credits. 

2.3. Eén credit vertegenwoordigt de waarde van één samengestelde standaard inzage van bedrijfs- of persoonsgegevens, het exporteren daarvan en andere op de website vermelde diensten. 

2.4. De gebruiker ontvangt per unieke, geldige mutatie of toevoeging van bedrijfs- of persoonsgegevens één credit. 

2.5. De geregistreerde gebruiker kan op de daartoe voorgeschreven wijze extra credits aanschaffen onder toepasselijkheid van het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

2.6. De gebruiker kan niet eerder aanspraak maken op gebruik van de credits dan op het moment dat de betaling door Prospector is ontvangen en de credits op de account van de gebruiker zijn bijgeschreven. 

2.7. De aankoop van credits kan niet ongedaan gemaakt worden. Aangeschafte en op de account van de gebruiker bijgeschreven credits zijn niet inwisselbaar voor geld.

3. Beperkingen van het gebruiksrecht

3.1 De Licentie voor gebruik van Informatie en Software wordt uitsluitend aan de Klant verleend voor intern gebruik en met inachtneming van beperkingen vermeld in deze Overeenkomst en/of de Opdracht. De Klant zal geen Informatie, Software of andere Diensten aan anderen ter beschikking stellen, noch direct via enig medium, noch indirect door opname in een databank, marketinglijst, rapport of enige andere wijze. De Klant zal de Informatie niet gebruiken of zal niet toestaan dat de Informatie wordt gebruikt voor het genereren van statistische of andere informatie die wordt of zal worden geleverd aan derden (waaronder begrepen het gebruik ten behoeve van aanbevelingen aan anderen), of voor het voorbereiden van een vergelijking met andere informatiedatabanken die wordt of zal worden geleverd aan derden. De Klant zal de Informatie niet vrijwillig overleggen tijdens gerechtelijke procedures.

3.2 Onverminderd het voorgaande, mag de Klant personen die op tijdelijke basis op locatie van de Klant werken en de functie van een werknemer uitoefenen (“Aannemers”) toestaan om de Diensten te gebruiken voor het uitsluitend interne gebruik van de Klant, zoals geoorloofd onder deze Overeenkomst. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de Overeenkomst door Aannemers. 

3.3 De Klant zal niet pogen toegang te krijgen tot de broncode of pogen deze te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, te decompileren of op enige andere wijze de broncode trachten te verkrijgen of te bewerken.

3.4 De Klant zal geen Informatie of Software kopiëren, downloaden, uploaden of op enige manier reproduceren, uitgezonderd voor het maken van een beperkt aantal kopieën van Informatie ongeacht in welke vorm en uitsluitend voor intern gebruik, in overeenstemming met deze Overeenkomst en niet voor algemene interne verspreiding.

4. Omgang met persoonsgegevens

4.1 De Klant zal de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens nakomen. In het bijzonder zal de Klant ervoor zorgdragen dat (i) persoonsgegevens uitsluitend gebruikt worden door daartoe bevoegd en voldoende opgeleid personeel; (ii) voldoende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen en procedures ter voorkoming van verlies of onbevoegde openbaarmaking ingesteld en onderhouden worden; en (iii) ter nakoming van de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Informatie strikt geheim wordt gehouden.

4.2 De Klant zal er tevens voor zorg dragen dat hij handelt in overeenstemming met de weten regelgeving betreffende ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden, zoals bepaald in de Telecommunicatiewet en onderliggende regelgeving (waaronder de regels omtrent het ‘Bel-me-niet register’). In dat kader garandeert de Klant alle benodigde licentie(s) en vergunningen te hebben die benodigd zijn voor dergelijke communicatie en neemt de Klant de verplichting op zich de door Prospector geleverde Informatie uitsluitend conform de daarvoor geldende regelgeving gebruiken (waaronder de eventuele verplichting bestanden te schonen/ontdubbelen).

5. Betaling

5.1. Betaling door de Klant geschiedt conform de Opdracht. Prijzen en productomschrijvingen zijn uiteengezet in de Opdracht, of, indien niet opgenomen in de Opdracht, in de toepasselijke “geldende officiële prijzen”, welke deel uitmaken van deze Overeenkomst.

5.2. Alle prijzen zijn exclusief belastingen en andere heffingen, tenzij expliciet en schriftelijk anders aangegeven.

5.3. Tenzij anders bepaald in een Opdracht, behoudt Prospector zich het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen en tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen van de transactievergoedingen treden in werking 30 dagen na schriftelijke bekendmaking. Wijzigingen in vergoedingen die jaarlijks in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld jaarlijkse Informatie of Software licentievergoedingen) treden in werking op de datum van verlenging van de Licentie.

5.4. Door Prospector verzonden facturen dienen door de Klant binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening.

5.5 De Klant kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de Klant niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

5.6. Indien de Klant niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de Klant de wettelijke rente over het (restant)factuurbedrag verschuldigd. Indien de inning van de factuur is overgedragen aan een incassobureau, is de Klant tevens de (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, gelijk aan de vastgestelde tarieven in de Wet Incasso Kosten (WIK), verschuldigd.

6. Disclaimers

6.1. Hoewel Prospector uitgebreide procedures hanteert om haar databank up-to-date en haar gegevens accuraat te houden, garandeert Prospector niet dat de Informatie juist of volledig is.

6.2. Alle Diensten worden geleverd op basis van het “as is” – “ as available” principe. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst wijst Prospector alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, af, waaronder garanties voor juistheid, volledigheid, actualiteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor het beoogde gebruik. Prospector garandeert niet dat de Diensten ononderbroken of foutloos zijn en wijst elke garantie of aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid of de kwaliteit van dienst af. Behoudens het bepaalde in artikel 8.1, is Prospector niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiend, in zijn geheel of ten dele, uit of in verband met handelingen van Prospector bij het verkrijgen, verzamelen, samenstellen, interpreteren, rapporteren of leveren van Diensten.

7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

7.1. Informatie en Software zijn eigendom van Prospector en omvatten: (i) door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, beschermde werken, alsook samengestelde Informatie van door Prospector geselecteerde, verwerkte, gecoördineerde en uitgebrachte Informatie of bestaand materiaal dat werd gecreëerd, verzameld of samengevoegd; (ii) handelsgeheimen en andere vertrouwelijke Informatie, waaronder Informatie die haar (mogelijke) waarde ontleent aan het niet alom bekend of beschikbaar zijn; en (iii) Informatie die door Prospector gecreëerd, ontwikkeld en bijgehouden werd tegen hoge kosten, zodanig dat het misbruik of ongeautoriseerde gebruik ervan door anderen met winstoogmerk Prospector oneerlijke en/of onherstelbare schade zou toebrengen of Prospector ervan zou weerhouden om deze Informatie nog verder te creëren, te ontwikkelen en te onderhouden. De Klant zal niets ondernemen of toelaten dat Prospector’s intellectuele eigendomsrechten op de Informatie en Software aantast of beschadigd of dat ertoe zouden kunnen leiden dat de Informatie of Software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Klant zal Prospector’s vermelding van auteursrechten en (intellectuele) eigendomsrechten weergeven op alle kopieën van Informatie en Software.

7.2. De Klant zal geen enkel handelsmerk, dienstenmerk of handelsnaam van Prospector of van een aan Prospector gerelateerde onderneming gebruiken. De Klant zal geen persberichten over deze Overeenkomst of een bepaalde Opdracht uitgeven. De Klant zal de overeengekomen prijzen of voorwaarden van deze Overeenkomst of een bepaalde Opdracht tegenover derden geheimhouden.

7.3. Prospector zal alle Informatie die door de Klant schriftelijk als vertrouwelijk wordt aangemerkt op gelijke wijze behandelen zoals zij haar eigen vertrouwelijke informatie behandelt, met dien verstande (i) dat Prospector deze informatie mag delen met haar eigen dienstverleners die deze informatie nodig hebben ter ondersteuning van de levering van de Diensten in toepassing van de Overeenkomst, en die onderworpen zijn aan geheimhoudingsverplichtingen die minstens even strikt zijn als deze vermeld in dit artikel 6.3, en (ii) dat Prospector de verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik dat dergelijke dienstverleners maken van de betrokken informatie. De Klant garandeert dat hij over alle rechten, titels, toestemmingen en

7.4. machtigingen beschikt om de betrokken vertrouwelijke informatie mee te delen aan Prospector. Prospector stemt er mee in dergelijke uitdrukkelijk vertrouwelijke informatie niet te gebruiken, behalve voor het nakomen van haar verplichtingen tegenover de Klant en voor interne analytische doeleinden (i.e. de analyse van gegevens met het oog op de verbetering van de producten en diensten van Prospector). Dergelijke vertrouwelijke informatie zal niet omvatten de informatie die (i) zonder toedoen of nalaten van Prospector deel is of wordt van het openbare domein; (ii) reeds in het rechtmatige bezit van Prospector was voorafgaand aan de mededeling ervan door de Klant aan Prospector; (iii) rechtmatig ter beschikking van Prospector is gesteld door een derde, waarbij Prospector het recht verkreeg om deze informatie, zonder beperking, verder mee te delen; of (iv) door Prospector onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie.

8. Beëindiging

8.1. In geval van een tekortkoming in de nakoming door de ene partij van de artikelen 2, 3 of 6, is de andere partij gerechtigd deze Overeenkomst of bepaalde Opdrachten met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dat geval mag Prospector bovendien haar Diensten zonder voorafgaande mededeling opschorten. In geval van een toerekenbare tekortkoming van enige andere bepaling van deze Overeenkomst door Prospector of de Klant, zal de andere partij gerechtigd zijn deze Overeenkomst of bepaalde Opdrachten te beëindigen indien binnen een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog behoorlijk wordt nagekomen.

8.2. De bepalingen van de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7.2, 8 en 9 blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

9. Beperking van de aansprakelijkheid

9.1. Met uitzondering van aanspraken die voortvloeien uit inbreuken op de artikelen 2, 3 of 6, zal de totale aansprakeljikheid van beide partijen beperkt zijn tot het totaalbedrag dat de Klant dient te betalen aan Prospector, het totaalbedrag dat door de Klant aan Prospector is betaald op grond van de betreffende Opdracht. Aanspraken uit hoofde van deze overeenkomst zullen uiterlijk 12 maanden na het moment dat het schadeveroorzakend feit zich voordeed schriftelijk worden ingediend op straffe van verval van deze aanspraken.

9.2. Prospector is niet aansprakelijk voor indirect of gevolgschade (inclusief winstderving).

10. Rechtskeuze: geschillen

10.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze Overeenkomst zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage worden voorgelegd.

10.2. De Klant zal alle door Prospector gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het afdwingen van de nakoming van de contractuele verplichtingen van de Klant en van Gerelateerde Ondernemingen vergoeden.

11. Overige bepalingen

11.1. In geen geval zullen de Algemene Voorwaarden vermeld op enig document of Opdrachtformulier van de Klant, toepassing kunnen vinden op de relatie tussen Prospector en de Klant, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk de Algemene Voorwaarden van de Klant op deze Overeenkomst van toepassing zouden hebben verklaard. In het geval bepalingen uit de Voorwaarden van enige Opdracht of bijlage in strijd zouden zijn met de bepalingen van deze Overeenkomst, zullen de Voorwaarden van de toepasselijke Opdracht of bijlage prevaleren met betrekking tot de Diensten vermeld in die Opdracht of bijlage, doch uitsluitend wat betreft de betrokken strijdige bepalingen. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3, dient iedere wijziging van deze Overeenkomst of enige Opdracht schriftelijk door partijen overeengekomen en bevestigd worden.

11.2. Geen van de partijen mag deze Overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Prospector mag de Overeenkomst echter overdragen in geval van een fusie of overname waarbij Prospector betrokken is (doch uitsluitend aan de nieuwe entiteit die uit de fusie of overname ontstaat) of een verkoop van de substantiële activa van Prospector (doch uitsluitend aan de verwerver van de activa).

Maak een account aan

Maak vandaag nog uw prospectbestand!

Klik hier voor uw proefaccount

Eindelijk

Betaalbare data

Als vernieuwende dataleverancier in een ondoorzichtige markt, zet Prospector zich in om informatie toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen.

De voordelen van werken met Prospector:

  • Lage kosten
  • Hoge datakwaliteit
  • Vind uw nieuwe klanten
  • Wekelijkse updates
  • Gemakkelijk in gebruik

Maak vandaag nog uw prospectbestand!

Klik hier voor uw proefaccount